Cennik

AKTUALNA OFERTA SZKOŁY MUZYKI ROZRYWKOWEJ

Miesięczna opłata za naukę:

• Rok szkolny trwa od 7.09.2020 i kończy się 25.06.2021
Opłaty stałe comiesięczne, do których zobowiązuje się rodzic to:
– 180zł (lekcje indywidualne)
– 150zł (lekcje w grupie dwuosobowej)
– 130zł (lekcje w grupie trzyosobowej).
• Opłaty za lekcje należy uiszczać do 10. dnia każdego miesiąca wyłącznie na podany numer konta bankowego Bank Zachodni WBK
55 1090 2835 0000 0001 2290 7649
• Brak opłaty będzie skutkował naliczeniem odsetek oraz nierealizowaniem usługi edukacyjnej.
• Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem obu stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

REGULAMIN
Opłaty stałe:
• Cena zajęć jest opłatą abonamentową, stałą – niezależnie od ilości tygodni lekcyjnych w ciągu miesiąca. W cenie opłaty miesięcznej zawarte są lekcje indywidualne lub grupowe, korzystanie z instrumentów oraz sprzętu Szkoły Muzyki Rozrywkowej podczas lekcji, kserokopie materiałów dydaktycznych, udziały w koncertach dla rodziców.
Nieobecność ucznia na zajęciach:
• Jeżeli uczeń jest nieobecny dłużej niż dwa tygodnie na zajęciach lekcyjnych, Szkoła Muzyki Rozrywkowej zobowiązuje się do udzielenia rabatu wysokości 25% ceny abonamentowej lub ewentualnego odrobienia zajęć w innym terminie, w miarę dyspozycji nauczyciela.
• Jeżeli zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności nauczyciela, Szkoła Muzyki Rozrywkowej zobowiązuje się do odrobienia zajęć w innym terminie lub zwrotu 25% opłaty abonamentowej za każdorazową niezrealizowaną lekcję.
Plan roku szkolnego:
• Rok szkolny trwa od 7 września 2020r. do 25 czerwca 2021r. w czasie trwania roku szkolnego uwzględnia się dni wolne od pracy, święta oraz ferie zimowe. Lekcje, które nie odbędą się w tych dniach nie będą odrabiane, a opłata stała abonamentowa nie ulega zmianie.